Organisatie

Het 4 Mei-projekt is een vereniging. De leden zijn ‘de baas’. We hebben een bestuur voor het dagelijkse reilen en zeilen. Werkgroepen bereiden het programma voor, doen de PR en de fondsenwerving, verzorgen de website en nieuwsbrieven, enzovoort.

Bestuur

Het bestuur draagt verantwoordelijkheid voor het beleid en de gang van zaken op lange termijn in de vereniging en het koor. Het bestuur vergadert 1 à 2 keer per maand. Besluiten over programma’s, concerten en eventuele andere belangrijke zaken worden genomen tijdens algemene ledenvergaderingen. Het bestuur van de vereniging bestaat uit 4 personen. Alleen de voorzitter wordt in die functie door de algemene vergadering gekozen. De taken in het bestuur worden onderling verdeeld.

Per 6 juni 2024 zijn de bestuursleden: Johanna Nab (voorzitter), Jeannette Wijbenga (secretaris), Simon Gjaltema (penningmeester), en Jan Timmer.

De Projektor

De 4 Mei Projektor is het mededelingenblad voor alle in de vereniging actieve groepen met daarnaast ruimte voor bijdragen van individuele leden. Ook dient het als discussieplatform.